Algemene Voorwaarden Werker Notariaat
 1. Werker Notariaat is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Travailleur Praktijk B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 27313389.
 2. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Werker Notariaat, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die Werker Notariaat opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Werker Notariaat is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering(en) aanspraak geeft (geven), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Werker Notariaat beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Werker Notariaat aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Werker Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 6. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 7. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van Werker Notariaat. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 8. Bij het inschakelen van derden zal Werker Notariaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Werker Notariaat is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Werker Notariaat gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Werker Notariaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Werker Notariaat.
 10. Werker Notariaat licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van haar inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door Werker Notariaat gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Werker Notariaat deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. Werker Notariaat mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
 11. Een opdracht geldt als aanvaard:
 • als de opdracht door Werker Notariaat is bevestigd aan de cliënt: of
 • als de cliënt een namens Werker Notariaat op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerp akte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt;
 1. Niet alleen Werker Notariaat en haar bestuurder, maar ook alle (rechts)personen, die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
 3. De werkzaamheden inzake ondernemingsrecht, familierecht en overige rechtsgebieden worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen wordt het aan Werker Notariaat verschuldigde bedrag als vermeld op de nota van afrekening bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden en verrekend. Met betrekking tot overige werkzaamheden betreffende registergoederen ontvangt opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Nagekomen kosten/verschotten van derden ten laste van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
 4. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Werker Notariaat is bevoegd ter zake van die werkzaamheden almede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door Werker Notariaat aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Werker Notariaat schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van Werker Notariaat gelden op depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.
 6. Op de dienstverlening van Werker Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Werker Notariaat onder meer verplicht:
 • in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
 • zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 1. Een vordering op Werker Notariaat vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Werker Notariaat betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 2. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan Werker Notariaat aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. Werker Notariaat zal eventuele positieve rente aan de opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/ of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is Werker Notariaat gerechtigd die negatieve rente en/ of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.
 3. Werker Notariaat houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op knb.nlen kan op verzoek worden verstrekt.
 4. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor knb.nlen www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
 5. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Werker Notariaat wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Werker Notariaat voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie worden voorgelegd.
 6. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

 

Den Haag, mei 2020